CARTA A CONSELLERÍA POR LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LAS AULAS


ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL TERCER INSTITUTO DE DENIA
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana: CV-01-042576-A


Consellera d’Educació
Sra. MaJosé Català i Verdet


Sr./Sra AMPARO MIRALLES en.qualitat de membre del Consell Escolar de centre i representant de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del IES No 3 DE DENIA
EXPOSA:
Que durant els mesos d’estiu, (de juny a octubre), el centre educatiu IES3 DE DENIA assoleix una temperatura superior a 27 graus; que afecta al rendiment acadèmic dels nostres fills i filles, i que, a més, no respecta el
REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’ abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball; norma que tampoc es respecta durant els mesos d’hivern amb les temperatures mínimes fixades,
Que considerem que les temperatures elevades d’aquest començament del curs també tenen relació directa amb la massificació de les aules per l’aplicació del Reial Decret-llei 14/2012 i de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu que va provocar la reducció de les plantilles de mestres i professors als IES i escoles i l’augment del número d’alumnes per aula, un increment d’alumnes per aula que també repercuteix en les temperatures elevades de les mateixes.

SOL·LICITA:
Que s’adeqüen les aules i espais dels centre educatiu amb la instal·lació de sistemes de condicionament –fred/calor-per complir els requisits normatius de les temperatures.
Que deroguen el DECRET Llei 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana per a tornar a les ratios d’entre 20-25 alumnes per aula, en comptes dels grups massificats de 30 alumnes per aula en Infantil i Primària, 32 en l’ESO i 42 en Batxillerat.
Perquè conste als efectes oportuns, signe la present en Denia, a 9 de setembre de 2014. 

Comentaris

Entrades populars