MANIFESTACIÓN CONTRA LA LOMCEDavant la reforma i les retallades en educació, defensem l'escola pública de totEs!
MANIFESTACIÓ el 26 de Gener a Alacant,
18hores, escales IES Jorge Juan.
És necessari assenyalar les MENTIDES que envolten el projecte de Llei Orgánica que defensa el Ministre Wert, inclòs el seu nom de “Millora de la Qualitat Educativa”.
Són falses o manquen de fonament totes i cadascuna de les declaracions “oficials” utilitzades fins avui: la llei resoldrà el fracàs escolar, la llei promou el desenvolupament i la integració social, millorarà els resultats PISA, impulsarà la FP, dotarà els recursos necessaris, la llei evita els plantejaments ideològics per a millorar la qualitat, la llei és el fruit del diàleg amb la comunitat educativa, etc., etc.
Front això, cal visibilitzar el canvi de model que amaga la proposta ministerial, i cal denunciar l'empobriment accelerat i la precarietat a la qual està sent sotmesa l'escola pública i el seu professorat amb l'excusa de la crisi:
 • -  La proposta és en realitat una contrareforma imposada sense debat i sense diagnòstic previ que consolida les retallades en perjudici de l'alumnat, del professorat, de la qualitat educativa, de la gratuitat, de l'equitat, de la cohesió social i de la igualtat d'oportunitats.
 • -  La reforma és totalment ideològica. És elitista, és classista, renúncia als valors cívics i democràtics, recupera la religió com a matèria avaluable, elimina el carácter educatiu de l’educació infantil, renuncia a l'educació obligatòria igualitària fins als 16 anys, fomenta la segregació primerenca d'alumnat i oblida l’atenció a la diversitat.
 • -  La reforma emmordassa la comunitat educativa. Elimina la participació, la democràcia interna i l'autonomia dels centres, i fa del director/a un/a gerent.
 • -  La reforma elimina recursos materials i humans dels centres, consolida la massificació d’aules i confirma la desaparició de programes de reforç, desdoblament i compensació educativa.
 • -  La reforma privatitza. Consolida els centres d'iniciativa social i garanteix les subvencions dels centres que discrimina i separa alumnat masculí i femení.
 • -  La reforma renuncia als compromisos de convergència amb els estàndards i recomanacions europees d'inversió en educació (7% del PIB).
 • -  La reforma transforma l'educació integral en carrera d'obstacles per a l'alumnat, i canvia l'avaluació contínua per repeticions de curs i revàlides.
 • -  La reforma improvisa i recentralitza el currículum provocant un conflicte territorial inexistent, al que suma el tractament que fa de les llengües pròpies.
 • -  La reforma precaritza i destrueix ocupació. Planteja una FP dual que, automáticament, transformarà treball estable en atur i acomiadaments mitjançant l’encadenament de contractes de formació.

Ante la reforma i los recortes en educación, defendamos la escuela pública de tod@s!
MANIFESTACIÓN el 26 de Enero en Alacant,
18horas, escaleras IES Jorge Juan.
Es necesario señalar las MENTIRAS que rodean el proyecto de Ley Orgánica que defiende el Ministro Wert, incluido el nombre de “Mejora de la Calidad Educativa”.
Son falsas o carecen de fundamento todas y cada una de las declaraciones “oficiales” utilizadas hasta la fecha: la ley resolverá el fracaso escolar, promueve el desarrollo y la integración social, mejorará los resultados PISA, impulsará la FP, dotará los recursos necesarios, la ley evita los planteamientos ideológicos para mejorar la calidad, la ley es el fruto del diálogo con la comunidad educativa, etc.
Ante eso, hay que visibilizar el cambio de modelo que encierra la propuesta, y hay que denunciar el empobrecimiento acelerado y la precariedad a la que está siendo sometida la escuela pública y su profesorado con la excusa de la crisis:
 • -  La propuesta es en realidad una contrarreforma impuesta sin debate y sin diagnóstico previo que consolida los recortes en perjuicio del alumnado, del profesorado, de la calidad educativa, de la gratuidad, de la equidad, de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades.
 • -  La reforma es claramente ideológica. Es elitista, es clasista, renuncia a los valores cívicos y democráticos, recupera la religión como materia evaluable, elimina el carácter educativo de la educación infantil, renuncia a la educación obligatoria igualitaria hasta los 16 años, fomenta la segregación temprana de alumnado y olvida la atención a la diversidad.
 • -  La reforma amordaza la comunidad educativa. Elimina la participación, la democracia interna y la autonomía, y hace del director/a un/a gerente.
 • -  La reforma elimina recursos materiales y humanos de los centros, consolida la masificación de aulas y confirma la desaparición de programas de refuerzo, desdoble y compensación educativa.
 • -  La reforma privatiza. Consolida los centros de iniciativa social y los centros religiosos que discriminan y separan alumnado masculino y femenino.
 • -  La reforma renuncia a los compromisos de convergencia con los estándares y recomendaciones europeas de inversión en educación (7% del PIB).
 • -  La reforma transforma la educación integral en carrera de obstáculos para el alumnado y cambia la evaluación continua por repeticiones y reválidas.
 • -  La reforma improvisa y recentraliza el currículum provocando un conflicto territorial inexistente, al que suma el tratamiento de las lenguas propias.
 • -  La reforma precariza y destruye empleo. Plantea una FP dual que, automáticamente, transformará trabajo estable en paro y despidos mediante el encadenamiento de contratos de formación.

Comentaris

Entrades populars