MODEL DE RECLAMACIÓ AJUDA ALS LLIBRES CURS 2011-2012

Aquest model es per a tots els que encara no heu rebut l'ajuda dels llibres del curs passat.


D./Dª._________________________________________________________________ amb DNI num.__________________________ , padre/madre de l'alumne ______________________________________________________________________ amb domicili en C/_________________________________________ nº___________ C.P.__________________ Localitat_______________________________________


EXPOSA:

 Que per Orde 34/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat d'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana, en el curs 2011/2012, regulades en l'Orde 93/2010, de 14 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació (DOCV num.6428, de 30 de desembre), vam sol·licitar ajudes als llibres de text que regula l´esmentada ordre.

Que segons publicació en el tauler d'anuncis del centre educatiu ___________________________________________________________ de la localitat ______________ el meu fill/a és beneficiari/a de l'ajuda per valor de 105 €.

Que la dita ajuda esta dirigida per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria.

Que els llibres de text van ser adquirits amb el corresponent pagament perquè l'escolar disposara del material per al curs 2011/2012 ja finalitzat.

Que no havent ingressat en el dia de hui l'ajuda en el compte bancari indicada.

SOL·LICITA:
           
Que a la major brevetat possible, es faça efectiu el pagament de dita quantitat ja que el curs acadèmic ha finalitzat i encara no hem rebut l ajuda esmentada..________________________________, ________ de __________de _______.
·         CONSELLERIA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
·         Àrea de Tresoreria
Plaça Nàpols i Sicília, 6. 46003-VALENCIA

Comentaris

Entrades populars