A LA SRA. ALCALDESSA:

En la reunió mantinguda amb vostè i amb els Concejals d’Urbanisme i Educació,el passat dilluns 1 de febrer, varem entendre que anava a gestionar una entrevista amb la Conselleria d’Educació per saber, per un costat, quina es la situació real del Projecte d Execució, i per altre, esbrinar els motius per que no s’havia publicat en el DOCE


Lamentablement al dia següent ens vam vorer sorpresos per la noticia, desde Conselleria que el projecte estava finalitzat i pendent de publicar per un problema que tenia que resoldre l’Ajuntament, referent a l’urbanització del terreny (com vostè ja sabrà ja que una companya se ho va comunicar al Sr. Sancho en un Consell Escolar eixe mateix dia).

Davant tantes informacions contradictòries d’una i altra banda, VOLEM I EXIGIM, com a senyal de bona voluntat:

- ENS GESTIONE I ACOMPÀNYE A UNA REUNIÓ AMB EL CONSELLER D’EDUCACIÓ FONT DE MORA, amb l’objectiu de:

- Aclarir-nos realment, amb uns i altres en quin punt estem, que problemes reals hi han i quines son les possibles solucions.
- demanar a Conselleria la voluntat política d’agilitzar els tràmits burocràtics que en realitat puguen obviar-ne quan hi ha interès polític en fer-ho, como ha ocorregut en altres ocasions.

-I a mes a mes, requerir-la a vostè, como màxima autoritat en l’Ajuntament, el que vigile i garantís que tant el Departament d’Urbanisme com l’ajuntament en sí, esgoten qualsevol via possible per a INICIAR JA, SENSE MÉS DEMORA, L’ URBANIZACIÓ DEL TERENY CORRESPONENT A L’ INSTITUT.

- Recordar-li ací mateix, que hem sol•licitat ja per registre d’entra en diferents ocasions, una Copia del Projecte Tècnic que es va redactar per a l’ implantació de l’actual institut provisional, amb nom, cognoms i nº de col•legiat del tècnic responsable, amb la memòria descriptiva de les variables contemplades per el càlcul de les carregues, solera, etc. Suposem que es tractarà d’ un informe que deu facilitar la Conselleria. Ací mateix demanem també un Certificat de un tècnic municipal donat fe de que aquell càlculs que es feren en un principi, son aplicables a les actuals circumstancies, complit la Normativa en quant a Seguritat Estructural i Funcional.

Esperem les seves noticies, atte.
En Denia, a 8 de febrer 2010

AMPA IES 3 DENIA AMPA CP VESSANES AMPA CP MONTGÓ

Comentaris

Entrades populars