LEX FORUM RELAT

La Fundació Jurídica Lex Fórum Dénia, en el cinquè aniversari de la seua creació, i amb l'objectiu de fomentar i difondre conductes de respecte entre els més joves, convoca el Concurs de Dibuix sobre Violència de Gènere, d'acord a les següents

BASES
1.- Podran participar alumnes de Primer i Segon Curs de Batxillerat matriculats en qualsevol dels centres educatius existents a la ciutat de Dénia.
2.- El tema del relat haurà de girar entorn la Violència de Gènere.
3.-Cada participant podrà lliurar un únic relat, en castellà o valencià, escrit a doble espai, en lletra Times New Roman 12 o similar, amb una extensió mínima d'una cara de DinA-4 i un màxim de dues fulles d'aquesta grandària a una cara cadascuna.
4.- Els originals hauran de lliurar-se per triplicat, amb títol i sota un pseudònim.
5.- En sobre tancat, en el qual es farà constar “Concurs de Relats Lex Fórum”, el títol de l'obra, pseudònim de l'autor i centre educatiu, s'introduirà un document en el qual es proporcionaran les dades del participant –nom, cognoms, DNI si ho tingués, adreça i signatura- i el curs en el qual està matriculat, així com un telèfon o e-mail per contactar en cas que resulte guanyador
6.- Els originals, juntament amb els sobres tancats, es dipositaràn en el carrer Marqués de Campo 49, entresòl, de Dénia, de l'1 de març al 31 de març de 2011.
7.- Lex Fórum Dénia designarà a un jurat compost per Juristes, professionals de l'Educació, Mitjans de comunicació i uns altres amb contacte directe amb la realitat social de la Violència de Gènere. En cas d'empat entre dos o més candidats, la Fundació es reserva el dret a fer ús del vot de qualitat.
8.- La fallada del jurat, que es farà públic el 15 d'abril, serà inapel•lable.
9.- L'organització es posarà en contacte amb el guanyador per a comunicar-li la fallada del Jurado.
10.- El premi consistirà en un notebook que es lliurarà al guanyador en l'obertura del Congrés sobre Violència de Gènere que tindrà lloc el 19 de juliol de 2011.
11.- El guanyador es compromet a llegir el relat en l'obertura d'aquest congrés. Així mateix, la Fundació Jurídica Lex Fórum podrà fer ús del relat per a la seua difusió pel mitjans que estime més convenients, citant sempre el nom de l'autor, i sense que açò supose cap altra remuneració econòmica més enllà del premi concedit
12.- Els originals no premiats, així com els sobres que els acompanyen seran retornats als centres educatius corresponents.
13.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, o dubte que puga haver-hi sobre la interpretació de les mateixes, es resoldrà a criteri de la Fundació Jurídica Lex Fórum Dénia.
14.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases.

Comentaris

Entrades populars